VaK Zápy, s.r.o.

VaK Zápy, s.r.o. - správa, provozování, údržba a výstavba vodohospodářského majetku, vodohospodářská, společnost, vodohospodářská společnost, www.vakzapy, vakzapy, s.r.o., vodárny a kanalizace, vodohospodarska, voda, vodní, vodovodní, ŕád, vodovodní řád, vodohospodářské stavby, vodohospodářské, stavby, provozování vodovodů a kanalizací, provozování vodovodů, kanalizací, provozování kanalizací, vodovodů, vodovody, kanalizace, vodovody a kanalizace
V pondělí 23.12.2019 a pátek 27.12.2019 je společnost uzavřena z důvodu dovolených.
Pohotovostní a zákaznické linky samozřejmě zůstávají v provozu.
Informace a časté dotazy


Co mám udělat v případě, že je dle mého názoru chyba ve vyúčtování vodného a stočného?
Ihned kontaktovat zákaznickou linku a problém řešit. Pokud dojde k nějaké chybě, bude okamžitě vyřešena.

Jak mám postupovat v případě, že mám pochybnosti s naměřeným stavem na vodoměru?
Je nutno kontaktovat zákaznickou linku, kde bude Váš případ prověřen. Ve věci nesouhlasu s naměřeným množstvím se dá zpochybnit pouze funkčnost vodoměru. Každý vodoměr podléhá pravidelné kalibraci. Na žádost odběratele je ale možno vodoměr kdykoliv nechat prověřit s tím, že pokud je vodoměr v pořádku, hradí náklady s tím spojené odběratel, a pokud se potvrdí špatná funkčnost vodoměru, hradí náklady provozovatel a zároveň dochází i k případné dohodě o úpravě účtování vodného a stočného. Tyto případy bývají velice ojedinělé a jsou většinou způsobeny buďto poškozením vodoměru ze strany odběratele, nebo drobným, ale dlouhodobým únikem vody v obytném objektu. V převážné většině případů se toto děje u rekreačních objektů, kde majitel neuzavře vodu a dlouhodobě není přítomen.

Co znamená dvousložková cena?
Dvousložková cena znamená účtování vodného a stočného se sníženou cenou za m3, a k tomu je účtován roční paušální poplatek za připojení na veřejnou síť.

Je v krajním případě možnost telefonického samoodečtu, nebo je nutné, aby byl zákazník vždy přítomen u odečtu?
V krajních a ojedinělých případech je možno využít telefonického samoodečtu. Toto lze využít třeba při neúmyslné dlouhodobé nepřítomnosti majitele objektu.

Kde musí být nejvhodněji osazen vodoměr?
Místo určuje projektová dokumentace s platným vyjádřením provozovatele. Nejvhodnějším místem je vodoměrná šachta na pozemku odběratele těsně za hranicí pozemku. Do obytného objektu je možno osadit vodoměr pouze v případě, že hranice obytného objektu je totožná s hranicí pozemku, nebo pokud není délka vodovodní přípojky delší než 10 m od hranice pozemku, nebo u přípojek s délkou maximálně 20 m od napojení na vodovodní řad, a to vše pouze v případě, že na přípojce není žádný lom. Každý případ je ale individuální, takže základem je vyjádření platného správce sítě.

Je nutné budovat na nové kanalizační přípojce revizní šachtu?
Toto je nutné a tento požadavek by měl být uveden ve vyjádření platného provozovatele. Zajistí se tím možnost pročištění přípojky a tím i bezproblémová provozuschopnost.

Jak postupovat, když je kanalizační přípojka ucpaná a tudíž nefunkční?
V každém případě je vhodné ihned kontaktovat platného provozovatele na zákaznické lince pro včasné obnovení provozuschopnosti přípojky.

Kdo hradí veškeré opravy a zásahy na vodovodní a kanalizační přípojce?Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. pořizuje vodovodní, nebo kanalizační přípojku na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je majitel nemovitosti, který na své náklady přípojku pořídil, přičemž opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Z toho vyplývá, že na části přípojky, která je uložena na soukromém pozemku odběratele, si zajišťuje údržbu a opravy odběratel sám, nebo prostřednictvím odborné firmy s tím, že veškeré náklady s tím spojené hradí odběratel.